Družina

Školní družina je součástí ZŠ Březolupy. V současné době má ŠD dvě oddělení, které vedou paní vychovatelky Petra Velísková a Bc. Lucie Homolková. Pro svou činnost využívá prostor dvou tříd, kde dochází ke střídání skupin.

Hlavním posláním školní družiny je zabezpečení zájmové činnosti, vede žáky k hodnotnému prožívání volného času. Není pokračováním vyučování, má svá specifika, liší se od školního vyučování.

Práce ŠD se řídí Vzdělávacím programem pro školní družiny. Skladba činností je tvořena s ohledem na rozvrh tříd, je také přizpůsobena ostatním kroužkům. Činnosti jsou přiměřené věku, vybírány na základě dobrovolnosti.

Snažíme se posilovat a rozvíjet kompetence získané ve škole. Žáci si mohou osvojit pravidla společenského chování, sociálního cítění a naučit se pěstovat zdravý životní styl. Jsou vedeni k tvořivosti a rozvoji fantazie. Nabízíme činnosti k odstranění únavy a regeneraci. Děti jsou dostatečně dlouho veku a pobyt venku bývá nadřazen činnostem ve třídách. Využíváme prostory školního hřiště a navštěvujeme místní park.