O škole

Březolupy jsou okrajovou vesnicí okresu Uherské Hradiště. Leží na rozhraní okresů Uherské Hradiště a Zlín. Obec má v současné době asi 1700 obyvatel.

V Březolupech byla základní škola založena v roce 1883. Současná podoba základní školy je od roku 2003, kdy se stala Základní škola Březolupy právním subjektem, pod který spadá i mateřská škola a obě školní jídelny (ZŠ i MŠ). Ve školním roce 2021/2022 navštěvuje školu v devíti třídách celkem 183 žáků. 84 chlapců a 99 dívek. 12 žáků přichází do školy ze Svárova, 11 žáků z Bohuslavic, 11 žáků ze Šarov, 6 žáků z Březnice, 4 žáci z Bílovic, 1 žákyně z Částkova. Díky malému počtu žáků ve škole se všichni žáci a zaměstnanci dobře znají, což má vliv na příznivé a klidné školní klima. Malý počet žáků je však nevýhodou při obsazování předmětů aprobovanými učiteli, protože při počtu 7 učitelů 2. stupně nelze všechny předměty vyučovat aprobovaně. Proto vedení školy dbá na to, aby byly aprobovaně vyučovány třídy 1. stupně a hlavní předměty na 2. stupni. Výuku neaprobovaně vyučovaných předmětů řeší vedení tak, že se snaží je přidělovat vyučujícím, kteří mají k danému předmětu kladný vztah a učí ho opakovaně více let, a tím získávají praxi a přehled o obsahu těchto předmětů. Nevýhodou Základní školy v Březolupech je nedostatečná prostorová kapacita. Z tohoto důvodu je škola umístěna na více pracovištích. V hlavní budově, která stojí uprostřed vesnice, je umístěno 7 tříd. První třída a třetí třída jsou v zrekonstruované (2005) budově mateřské školy. Praktické činnosti se vyučují v dílně, která se nachází v budově zdravotního střediska. Školní družina se nachází v přízemí hlavní budovy. Protože ve škole není tělocvična, docházejí žáci na výuku tělesné výchovy do víceúčelové haly. Zde také žáci navštěvují některé zájmové kroužky.

Ve volném čase se mohou žáci věnovat zájmové činnosti v některém z kroužků, které při škole pracují. Jsou to kroužky: taneční, hra na zobcovou flétnu, kroužek ručních prací a kroužek florbalu. Největší zájem je o práci v tanečním kroužku - Botík, který je rozdělen do tří věkových kategorií se zaměřením na lidový tanec country. Se svým programem vystupuje již pravidelně na veřejných akcích v obci a zúčastňuje se přehlídky dětských tanečních skupin ve Zlíně, kde získal v roce 1996 cenu za nejlepší vystoupení. S kroužkem florbalu se každým rokem zúčastňujeme celoroční soutěže v Uherském Hradišti (Žákovská liga florbalu ŽA- LI - FLO), ve které soupeříme s velkými školami Uherskohradišťska. Kromě kroužků při škole navštěvují žáci kroužky, které jsou provozovány mimo školu- DDM Zlín.

Kroužek leteckých modelářů byl založen v roce 1978 a v současné době má kole 30 členů. Od roku 1984 pracuje jako klub leteckých modelářů. Po celou dobu činnosti je klub pořadatelem regionálních soutěží plastikových modelů a zúčastňuje se soutěží v Prostějově, Zlíně a také je pořadatelem „Vánoční ceny" v Uherském Hradišti. Nejraději navštěvují žákyně školy kroužek gymnastiky, kde se zdokonalují v pohybové kultuře a svým vystoupením sklízejí úspěch na různých soutěžích po celé republice. Mimo tyto aktivity je řada žáků členy oddílu kopané při TJ Sokol v Březolupech, turistického a střeleckého kroužku. Žáci Základní školy Březolupy se každoročně zúčastňují řady sportovních soutěží a olympiád, kde dosahují pěkných výsledků.

Škola má na veřejnosti dobré jméno. Udržuje tradici, jak kvalitou vzdělání, výchovy, tak bohatou mimoškolní činností, kterou prezentuje na veřejných akcích v obci, jako jsou Březolupský jarmark, Dětský den, den matek. V roce 2015 byla kompletně zrekonstruována školní družina a nově vybavena zařízením a technikou. Dne 1. 1. 2006 byla zřízena při Základní škole Březolupy školská rada, která dnes pracuje ve složení: Mgr. Jana Mizerová - předsedkyně, Ing. Michaela Pavelková, Mgr. Kateřina Zetíková.

Základní škola a Mateřská škola Březolupy, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace – 687 13 Březolupy 134, IČO 750 204 91

učitelský zbor